ข้อมูลคณะ/หลักสูตร

ข้อมูลคณะ/หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะ/หลักสูตรระดับปริญญารี

1.คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (เภสัชศาสตรบัณฑิต)
ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม เมื่อสำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การเรียนการสอนมี 2 สาขาให้เลือก ได้แก่

      • สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม เน้นการดูแลผู้ป่วยด้านยาในบทบาทของเภสัชกรประจำโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชน
      • สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ เน้นการผลิต การควบคุมคุณภาพและการวิจัยเภสัชภัณฑ์

2.คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อสำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลโดยตรง เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้รับความรู้และฝึกปฎิบัติงานทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำให้บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ได้รับการยอมรับและได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในสถานพยาบาลภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา

 

3.คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
เน้นการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัย รองรับการขยายตัวของธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ จบการศึกษามีงานทำแน่นอนและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริบาลผู้สูงวั่ย หน่วยงานสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น

 

4.คณะการบิน สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
เป็น 1 ใน 3 ของสถาบันการศึกษาด้านการบิน ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หลักสูตรมี 2 แผนการเรียนให้เลือก ได้แก่ ภาคพื้นและภาคอากาศ (นักบิน) เสริมหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อให้สามารถทำงานด้านอุตสาหกรรมการบินนานาชาติได้ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการบินชั้นนำของประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน

 

5.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาศาสตรบัณฑิต) เน้นการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์ธุระกิจดิจิทัล  หลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานระดับนานาชาติ มีการเรียนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง นักศึกษาจะได้รับ Notebook เพื่อใช้สำหรับทำโครงงานด้านไอที

 

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
เน้นพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการจัดการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีสิทธิ์สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสามารถสอบเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานในอาคาร (ผชอ.) หรือในโรงงาน (ผชร.) ได้โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน

 

7.คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
วิศวกรรมอุตสาหการ เรียนเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผน ควบคุม วิจัยดาเนินงาน การบริหารจัดการ โดยครอบคลุมทั้งบุคคล  เครื่องจักร  วัสดุ  พลังงานและการเงิน

 

8.คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ศึกษาวิชาด้านการจัดการและการบริหาร  มี 3 กลุ่มวิชาเอกให้เลือกศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาเอกการสื่อสารองค์การและกลุ่มวิชาเอกกฎหมาย เสริมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นนักบริหารงานมืออาชีพ

 

9.คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาจีนศึกษาและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
เน้นทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ  หลักสูตรมีความทันสมัย เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ  ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถเข้าศึกษาได้โดยเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา และหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาตามหลักสากล มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ไปศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

 

10.คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
มีความร่วมมือด้านวิชาการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหลักสูตรที่พัฒนาเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวและการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเทื่ยว ระหว่างศึกษานักศึกษาจะได้ไปศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

11.คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต)
เรียนรู้หลักการทำบัญชีสากลเพื่อการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้สามารถทำงานในภูมิภาคอาเซียน เสริมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อเตรียมสอบ Tax Auditor (TA) และ Certified Public Accountant (CPA) (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) เมื่อสำเร็จการศึกษาหางานง่าย รายได้ดี มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพและสามารถประกอบอาชีพนักบัญชีอิสระได้         

 

12.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
สามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกที่เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจได้ถึง 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาการตลาดและการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ และกลุ่มวิชาการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม startup Thailand league

 

13.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ไปศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

 

คณะ/หลักสูตรระดับปริญญาตรี
มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)
,ทุนเพชรสุพรรณิการ์,

ทุนด้านการขับร้องประสานเสียง

 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (เรียน 1 ปี)
หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล ในระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย และการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เมื่อสำเร็จการศึกษาทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาล,ศูนย์บริการด้านสุขภาพ,หรือประกอบอาชีพอิสระ

 

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (เรียน 3 เดือน)
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรียนรู้และฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความชำนาญในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ สรีระ อารมณ์ สุขอนามัยและโภชนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีและสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, สถานพยาบาลรับดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ดูแลผ้สูงอายุที่บ้านและในชุมชน

 


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารการรับสมัครและทุนการศึกษาต่างๆ ได้ที่ Fanpages : รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 02-577-1033,02-577-1044

ติดต่อมหาวิทยาลัยฯ 02-577-1028-31

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *