ข้อมูลคณะ/หลักสูตร

คณะ/หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1.คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (เภสัชศาสตรบัณฑิต)
ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม เมื่อสำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การเรียนการสอนมี 2 สาขาให้เลือก ได้แก่
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม เน้นการดูแลผู้ป่วยด้านยาในบทบาทของเภสัชกรประจำโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชน
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ เน้นการผลิต การควบคุมคุณภาพและการวิจัยเภสัชภัณฑ์

2. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อสำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลโดยตรง เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้รับความรู้และฝึกปฎิบัติงานทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำให้บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ได้รับการยอมรับและได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในสถานพยาบาลภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
เน้นการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัย รองรับการขยายตัวของธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ จบการศึกษามีงานทำแน่นอนและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริบาลผู้สูงวั่ย หน่วยงานสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น

4. คณะการบิน สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
เป็น 1 ใน 3 ของสถาบันการศึกษาด้านการบิน ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หลักสูตรมี 2 แผนการเรียนให้เลือก ได้แก่ ภาคพื้นและภาคอากาศ (นักบิน) เสริมหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อให้สามารถทำงานด้านอุตสาหกรรมการบินนานาชาติได้ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการบินชั้นนำของประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน

5.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
เน้นการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์ธุระกิจดิจิทัล  หลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานระดับนานาชาติ มีการเรียนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง นักศึกษาจะได้รับ Notebook เพื่อใช้สำหรับทำโครงงานด้านไอที

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
เน้นพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการจัดการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีสิทธิ์สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสามารถสอบเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานในอาคาร (ผชอ.) หรือในโรงงาน (ผชร.) ได้โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน

7. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (นิติศาสตรบัณฑิต)
ศึกษากฎหมายเพื่อการทำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน กฏหมายไซเบอร์ กฏหมายอาญา กฏหมายระหว่างประเทศ กฏหมายสิทธิมนุษยชน  กลุ่มวิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพทนายความ/ที่ปรึกษากฏหมาย/นิติกร และกลุ่มวิชาเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ คณะนิติศาสตร์สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายโดยตรง

8. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
ศึกษาวิชาด้านการจัดการและการบริหาร  มี 3 กลุ่มวิชาเอกให้เลือกศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาเอกการสื่อสารองค์การและกลุ่มวิชาเอกกฎหมาย เสริมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นนักบริหารงานมืออาชีพ

9. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาจีนศึกษาและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
เน้นทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ  หลักสูตรมีความทันสมัย เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ  ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถเข้าศึกษาได้โดยเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา และหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาตามหลักสากล มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ไปศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

10. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
มีความร่วมมือด้านวิชาการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหลักสูตรที่พัฒนาเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวและการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเทื่ยว ระหว่างศึกษานักศึกษาจะได้ไปศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

11. คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต)
เรียนรู้หลักการทำบัญชีสากลเพื่อการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้สามารถทำงานในภูมิภาคอาเซียน เสริมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อเตรียมสอบ Tax Auditor (TA) และ Certified Public Accountant (CPA) (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) เมื่อสำเร็จการศึกษาหางานง่าย รายได้ดี มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพและสามารถประกอบอาชีพนักบัญชีอิสระได้ 

12. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
สามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกที่เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจได้ถึง 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาการตลาดและการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ และกลุ่มวิชาการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม startup Thailand league

13. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   
มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ไปศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

คณะ/หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.),ทุนเพชรสุพรรณิการ์,ทุนด้านการขับร้องประสานเสียง

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (เรียน 1 ปี)
หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล ในระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย และการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เมื่อสำเร็จการศึกษาทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาล,ศูนย์บริการด้านสุขภาพ,หรือประกอบอาชีพอิสระ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (เรียน 3 เดือน)
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรียนรู้และฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความชำนาญในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ สรีระ อารมณ์ สุขอนามัยและโภชนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีและสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, สถานพยาบาลรับดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ดูแลผ้สูงอายุที่บ้านและในชุมชน

…………………………………………………………………………………………………………

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารการรับสมัครและทุนการศึกษาต่างๆ ได้ที่ Fanpages : รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 02-577-1033,02-577-1044

ติดต่อมหาวิทยาลัยฯ 02-577-1028-31