ข้อมูลคณะ/หลักสูตร

ข้อมูลคณะ/หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะ/หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม เมื่อสำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การเรียนการสอนมี 2 สาขาให้เลือก ได้แก่

  • สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม เน้นการดูแลผู้ป่วยด้านยาในบทบาทของเภสัชกรประจำโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชน
  • สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ เน้นการผลิต การควบคุมคุณภาพและการวิจัยเภสัชภัณฑ์

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อสำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลโดยตรง เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้รับความรู้และฝึกปฎิบัติงานทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำให้บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ได้รับการยอมรับและได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในสถานพยาบาลภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

เน้นการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัย รองรับการขยายตัวของธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ จบการศึกษามีงานทำแน่นอนและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริบาลผู้สูงวัย หน่วยงานสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น

คณะการบิน สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน

หลักสูตรมี 2 แผนการเรียนให้เลือก ได้แก่ ภาคพื้นและภาคอากาศ (นักบินพาณิชย์) เสริมหลักสูตรด้านวิชาชีพเฉพาะที่นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาเพิ่มเติมได้ทั้งนักบินส่วนบุคคลและผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (นักบินโดรน) ในระหว่างการศึกษานักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อให้สามารถทำงานด้านอุตสาหกรรมการบินนานาชาติได้ และหลักสูตรยังมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการบินชั้นนำของประเทศเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การฝึกงานและการมีงานทำแน่นอนเมื่อสำเร็จการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เน้นการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจดิจิทัล  หลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานระดับนานาชาติ มีการเรียนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง นักศึกษาจะได้รับ Notebook เพื่อใช้สำหรับทำโครงงานด้านไอที

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

เน้นพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการจัดการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีสิทธิ์สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสามารถสอบเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานในอาคาร (ผชอ.) หรือในโรงงาน (ผชร.) ได้โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเน้นเรื่องการวิเคราะห์ การออกแบบ การผลิต พัฒนาและควบคุมการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งบุคคล  เครื่องจักรกล พลังงงานและการเงิน ทำให้นักวิศวกรอุตสาหการมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆ ธุรกิจ จบแล้วมีงานทำแน่นอนและมีโอกาสก้าวหน้าทางด้านอาชีพสูงอีกด้วย

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร

ศึกษาวิชาการด้านการบริหารจัดการและการบริหาร ภาษาและเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ครบทุกด้านและครอบคลุมทุกสานอาชีพ  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสู่การเป็นผู้นำที่ทันสมัยสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเมื่อสำเร็จการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

เน้นทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ  หลักสูตรมีความทันสมัยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ  ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถเข้าศึกษาได้โดยเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา และหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาตามหลักสากล มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ไปศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มีความร่วมมือด้านวิชาการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหลักสูตรที่พัฒนาเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวและการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเทื่ยว ระหว่างศึกษานักศึกษาจะได้ไปศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

เรียนรู้หลักการทำบัญชีสากลเพื่อการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้สามารถทำงานในภูมิภาคอาเซียน เสริมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อเตรียมสอบ Tax Auditor (TA) และ Certified Public Accountant (CPA) (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) เมื่อสำเร็จการศึกษาหางานง่าย รายได้ดี มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพและสามารถประกอบวิชาชีพนักบัญชีอิสระได้        

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาไทย)

สามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกที่เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจได้ถึง 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาการตลาดและการสื่อสารการตลาดระหว่างกประเทศ และกลุ่มวิชาการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะ startup ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม (EAU BIIC)

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ไปศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา


คณะ/หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา / ทุนเพชรสุพรรณิการ์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล ในระเวลา 1 ปี นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน  มีห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย และการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เมื่อสำเร็จการศึกษาทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาล,ศูนย์บริการด้านสุขภาพ หรือประกอบอาชีพอิสระ


ติดตามข่าวสารการรับสมัครและทุนการศึกษาต่างๆ ได้ที่ Fanpages : รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 02-577-1033,02-577-1044

ติดต่อมหาวิทยาลัยฯ 02-577-1028-31