วิธีการสมัครและกำหนดการรับสมัคร

วิธีการสมัคร

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่……………………… กรอกใบสมัครแล้วอาจารย์จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
2. ชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา
3. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
– สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
– สำเนาวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า 2 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาใบเปลื่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา
เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

กำหนดการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจสมัครโปรดติดต่อสอบถามกำหนดการรับสมัคร…ได้ที่…หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์รับส
มัคร 095-496-9903 , 089-884-1589 หรือ Add Line
จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อสอบถามข้อมูลทาง Line