ทำเนียบอาจารย์แนะแนว

กานดา อาดำ

ผู้อำนวยการ

เจษฎาภรณ์ สมจิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กัลยวีร์ สายโพธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วรวุฒิ บุญเกษม

อาจารย์แนะแนว

กอบแก้ว ผุยพงษ์

อาจารย์แนะแนว

ประสงค์ ดอเลาะสมจิต

อาจารย์แนะแนว

เสาวลักษณ์ บุญลึก

อาจารย์รับสมัคร

ชาลินี พันมะลี

อาจารย์รับสมัคร

กิ่งกาญจน์ ศิริวรรณ

อาจารย์แนะแนว

ชนิตา สมจิต

อาจารย์แนะแนว