ทำเนียบอาจารย์แนะแนว

กานดา อาดำ

ผู้อำนวยการ

เจษฎาภรณ์ สมจิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กัลยวีร์ สายโพธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วรวุฒิ บุญเกษม

อาจารย์แนะแนว

กอบแก้ว ผุยพงษ์

อาจารย์แนะแนว

เสาวลักษณ์ บุญลึก

อาจารย์รับสมัคร

ชาลินี พันมะลี

อาจารย์รับสมัคร

กิ่งกาญจน์ ศิริวรรณ

อาจารย์แนะแนว

ชนิตา สมจิต

อาจารย์แนะแนว