ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. แบบคำขอกู้ยืม กยศ ปีการศึกษา 2565 ฉบับปรับปรุง
  2. รายการตรวจร่างกายผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
  3. รายการตรวจร่างกายผู้เข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  4. รายการตรวจร่างกายผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  5. ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก คณะการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน